Vektör Kaynaklı Risk Yöntemi

 

İkinci bir göz olarak firmada; Yöntem, Donanım, Eğitim, Denetim, Dökümantasyon, Yorum, Çözüm Üretimi, Önleyici – Düzeltici Faaliyet, Sürekli İyileştirme, Gelişim ve Bilgi Transferi yapmaktır. Kısacası; Danışmanlık ve Zararlı Mücadele Hizmeti’ nin bir sistem anlayışı çerçevesinde yürütülmesi, yapılan çalışmalar sonrasında gerekli görüldüğünde IPM – Entegre Zararlı Yönetimi’ nin uygulanmasıdır.

Çevre Sağlığı Hizmetleri olarak; Vektör Kaynaklı Risk Yönetimi Hizmetleri kapsamında, işletme’ nin sahip olduğu konum [mevcut arazi yapısı ve alt yapı özellikleri, alt yapı özellikleri ve fiziki koşulları], mevcut çalışma koşulları, üretimde bulunduğu üretim dalı’ nın spesifikasyonları, çalışan personelin eğitim düzeyi gibi özellikler dikkate alınarak; işletme alanlarında tespit edilen mevcut zararlılara yönelik olası risklerin değerlendirilmesi ile ayda üç (3) uygulama çalışması şeklinde çalışmalara yön verilmektedir.

VEKTÖR KAYNAKLI RİSK YÖNETİMİ HİZMETİNİN İÇERİĞİ

Gerçekleştirilecek hizmetin; aşağıda belirtilen 3 (üç) aşamadan oluşması öngörülmektedir.

I. AŞAMA: ÖN ARAŞTIRMA

Çevre Sağlığı Hizmetleri, MÜŞTERİSİ’ nin VEKTÖR KAYNAKLI RİSK YÖNETİMİ HİZMETİ’ nin gereklerine uygunluğunu belirlemek amacı ile, işletmenin mevcut yapısının bütün olarak incelemesi ve değerlendirmesini yaparak bu ön araştırmada, elde ettiği bilgiler vasıtası ile verileri toplayarak İşletme Risk Haritası’ nı ortaya çıkartmaktadır.

II. AŞAMA: SİSTEM GELİŞTİRME

Çevre Sağlığı Hizmetleri, MÜŞTERİSİ’ nde VEKTÖR KAYNAKLI RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİ’ nin kurulmasında, ön araştırmalar [ekipman seçimi, zararlı tür tespitleri ve buna göre zararlılarla mücadele yöntemlerinin belirlenmesi, kullanılacak kimyasal ya da kimyasalların Çevre Etki Değerlerine (EIQ) göre seçilmesi gibi çalışmalar ışığında] esnasında tespit ettiği Risk durumuna ve İşletme Risk Haritası’ na göre ortaya çıkardığı çalışma planları çerçevesinde, çalışmanın başlangıcından devam ettiği süre boyunca Önleyici Faaliyetler noktasında bütünleşik bir sistemi kurmayı amaçlamaktadır.

III. AŞAMA: SİSTEM’ İN UYGULANMASI

KAYIT – DÖKÜMANTASYON VE RAPORLAMALAR

Teknik saha personelimiz; işletmede gerçekleştirdiği her uygulamanın sonunda; işletmeye giriş – çıkış saatlerini [uygulama başlangıç – bitiş zamanı], işletme ziyaret tipini, işletme alanlarında karşılaştığı zararlı bulgularını, uygulamalarda kullandığı kimyasal aktif maddelerini ve miktarlarını, yalıtımla ilgili karşılaştığı problemleri ve bunlara karşı alınacak önlemleri, zararlı aktivasyon risk seviyelerini, EFK ve EFC sistem Lamba UV-A ölçümlerini ve sinek tür sayımlarını ve işletmeyi 6 [altı] farklı konuda değerlendiren [iç alan, paketleme & depolama, genel temizlik, hammadde alanı, işletme dış alan ve eğitim & danışmanlık] noktada oldukça geniş kapsamlı ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ UYGULAMA RAPORU’ nu tarafınıza sunmaktadır.

Ayrıca teknik saha personelimiz, işletme alanlarında oluşabilecek Zararlı Risklerini önlemeye yönelik Önleyici Faaliyet Öneri Formları ve/veya oluşmuş Zararlı Riskleri’ nin tekrardan yaşanmamasına yönelik Düzeltici Faaliyet Öneri Formları’ nda işletmeden kaynaklanan uygunsuzlukları belirleyerek, belirlediği bu olumsuzluklara yönelik tavsiye ve önerileri yönetim katında bildirerek, çalışan personelin sistem içerisine dahil edildiği bir çözüm ortaklığı felsefesinde çözümler aramaktadır.

İlk uygulama raporunun yazılması ile birlikte MÜŞTERİ’ mize içeriği aşağıda verilen VEKTÖR KAYNAKLI RİSK YÖNETİM DOSYASI teslim edilmektedir.

• Önyazı, Tanıtım Bilgileri ve Firma & Saha Personeli Yeterlilik Belgeleri
• Zararlılar Hakkında Genel Bilgiler
• Kimyasal Kullanım Bilgileri ve Sağlık Bakanlığı Ruhsat – İzin Belgeleri
• Kemirgen Entegre Zararlı Yönetimi Dökümanları [Kemirgen Monitör Yerleşim – Kimyasal Kullanım Formu ve Kroki]
• Uçan Haşere Entegre Zararlı Yönetimi Dökümanları [U. Haşere Monitör Yerleşim – Kimyasal Kullanım Formu ve Kroki]
• Yürüyen Haşere Entegre Zararlı Yönetimi Dökümanları [Y. Haşere Monitör Yerleşim – Kimyasal Kullanım Formu ve Kroki]
• Entegre Zararlı Yönetimi Uygulama Raporları
• Teknik Saha ve Hijyen Denetim Raporları
• İstatistiki ve Özel Raporlamalar

SİSTEMİN KURULUMUNDAN SONRAKİ ZİYARETLER

Teknik olarak işletmede çalışan personelin mesai saatleri içerisinde ya da özel durumların oluşması durumunda karşılıklı olarak belirlenecek zaman diliminde periyodik ziyaretler [genel ve kontrol ziyaretleri] gerçekleştirilmektedir.

Eğer sözleşme kapsamı dışında işletme iç ve dış alanlarında herhangi bir zararlı aktivasyonu ile karşılaşılırsa, bu durum ile ilgili Uygulama Raporları’ nda ve Düzeltici/Önleyici Faaliyet Öneri Formları’ nda hangi çalışmaların planlanabileceği hakkında işletme yetkililerine açıklayıcı bilgi verilmektedir.

Karşılıklı görüşmeler dahilinde, tarafların anlaşmasına müteakip gerekli çalışmalar ücret karşılığında yapılmaktadır.

Yine bu kapsam içinde işletmede sorumlu kişi/lere, işletme çalışanlarına yılda 1 defa olmak üzere IPM – Entegre Zararlı Yönetimi Eğitimi ve Hijyen [Kişisel Hijyen ve İşletme Hijyeni] Eğitimleri verilmektedir. Ayrıca işletme sorumluların belirleyeceği 2 farklı konuda da eğitimler verilmekte ve yılda 2 defa hizmetin teknik uygunluğu ve işletme koşullarının standartlar doğrultusunda gözlemlenerek süreci iyileştirmek adına teknik ve hijyen gözetimleri yapılmaktadır.